สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย


วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา : 10:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 77,154 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 114 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 34 แห่ง จำนวน 55,004 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566) 9 แห่ง จำนวน22,151 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 128 ของแผนการเบิกจ่าย ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/1pri8JOLl3nDNq_JZy74F5F156zHWJXB1/view?usp=share_link

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up