สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2566


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา : 10:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์
การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2565พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวมถึงพิจารณาการกำหนดกรอบน้ำหนักการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และการขอชะลอการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจของบริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up