สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PPP ทั่วประเทศ ประจำปี 2559


วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา : 18:13 น.

สคร. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PPP ทั่วประเทศ ประจำปี 2559 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทั่วประเทศ ประจำปี 2559 เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ตลอดจนกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการขอรับจัดสรรกองทุนส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อให้บุคคลากรของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐทั่วประเทศได้มีความรู้
ความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการตามกฎระเบียบต่างๆ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(Public Private Partnership: PPP) ได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความเจริญให้กับประเทศ
ทั้งนี้ สคร. ได้จัดการสัมมนาฯ ในส่วนภูมิภาคครบ ทั้ง 5 ภาค ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, นครนายก, สงขลา, อุบลราชธานี และเชียงราย
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยการสัมมนาฯ ในแต่ละภูมิภาคได้รับการตอบรับจากบุคลากรจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เป็นอย่างดี และมีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 800 คน

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up