สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา : 14:04 น.

สคร. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง สคร. ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562
ในการนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สคร.
ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สคร. เพื่อให้บุคลากรของ สคร. ไดรับทราบและสร้างความรู้
ความเข้าใจ รวมทั้ง ช่วยผลักดัน ส่งเสริม การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up