ประเด็นคำถาม Q&A ในแต่ละหัวข้อการประเมิน1. ประเด็นคำถาม (Q&A) ของหัวข้อการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG&Leadership)
2. ประเด็นคำถาม (Q&A) ของหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP)
3. ประเด็นคำถาม (Q&A) ของหัวข้อการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : RM&IC)
4. ประเด็นคำถาม (Q&A) ของหัวข้อการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM)
5. ประเด็นคำถาม (Q&A) ของหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT)
6. ประเด็นคำถาม (Q&A) ของหัวข้อการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM)
7. ประเด็น (Q&A) ของหัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management : KM & Innovation Management : IM)
8. ประเด็นคำถาม (Q&A) ของหัวข้อการตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA)