สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

หลักทรัพย์งานบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

ภารกิจงานในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ :

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการร่วมทุนของรัฐ รวมทั้งการจัดหาเงินเพื่อร่วมทุนในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การแต่งตั้ง และการกำกับดูแลกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังและกรรมการอื่นในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

(1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2535 ลักษณะ 22 หมวด 4 บริษัท จำกัด

(2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 

(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

สถานะหุ้นของกระทรวงการคลัง

:  ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลังถือครองหุ้นรวม จำนวน 119 แห่ง มูลค่ารวม 2,035,891.42 ล้านบาท

 

 

 

 

chevron up