สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษchevron up