สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กรอบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient : EE)กรอบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECO – efficient : EE)

1. สูตรการคำนวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และค่าแฟคเตอร์ (Factor)

 

Eco – efficiency = ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

Product system value = รายได้หรือมูลค่าเพิ่ม

Environmental impact of a product system = ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ลดการใช้ทรัพยากร)

 

ค่าแฟคเตอร์ (Factor) = ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ณ ปึที่ต้องการประเมิน

                                    ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ณ ปีฐาน

 

ทั้งนี้ ค่าแฟคเตอร์ 4 (Factor 4) เป็นค่าวัดผลที่ได้รับการยอมรับเป็นแนวทางที่จะสามารถนำพาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี สามารถกำหนดกรอบระยะเวลากำกับในการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่แฟคเตอร์ 4 ได้ ตามบริบทของแต่ละองค์กร โดยค่าแฟคเตอร์ 4 หมายถึง การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยใช้ทรัพยากรลดลงครึ่งหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ

 

2. รายละเอียดของค่าเกณฑ์วัดของการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

    2.1 ในปีที่ 1 ของการประเมิน พิจารณาจากการเตรียมความพร้อมการศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency ขององค์กร

 


หมายเหตุ.  แนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco - efficiency ต้องสอดคล้องตาม มาตรฐาน ISO 14045 Eco - efficiency ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งต้องระบุแนวทางให้รัฐวิสาหกิจ ว่าต้องมีองค์ประกอบของแนวทางอะไรบ้าง  โดยต้องหารือเพิ่มเติม และหารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

 

2.2 ในปีที่ 2 ของการประเมิน เป็นต้นไป พิจารณาจากการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-efficiency ตามแนวปฏิบัติที่ดี ISO 14045 ได้จริงและรายงานผลออกมาเป็นตัวเลขได้ชัดเจนและมีการเทียบกับมาตรฐาน

 


ทั้งนี้ ในการประเมินผลหัวข้อประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ในระยะที่ 3 จะเป็นการประเมินค่าแฟคเตอร์ (Factor) ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเปรียบเทียบค่าปีฐานของการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจต่อไป 

2.3 กรณีที่รัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการตามแผนของระยะที่ ๒ จนสามารถคำนวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กรได้ จะใช้รูปแบบการประเมินผลการปรับปรุงค่า factor โดยกำหนดว่า รัฐวิสาหกิจ ต้องดำเนินการได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ค่าคะแนนระดับ ๓ คือสามารถดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย ส่วนค่าคะแนน ระดับอื่นจะพิจารณาตามสมมติฐานทางการเงินและการปรับลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการ (Ecological)

 

chevron up