สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

บทวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจรายงานสรุปโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
โครงการจำแนกตามหน่วยงาน แผนการลงทุน และแหล่งเงิน (วงเงินงบประมาณ : ล้านบาท)

 

ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำให้เกิดการหดตัวของการผลิต การส่งออก และการใช้จ่ายของภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสถานการณ์เช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่มีความแน่นอน ดังนั้น รัฐบาลเล็งเห็นว่าการจะรอดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ขณะนี้จำเป็นต้องฟื้นตัวจากเศรษฐกิจภายในประเทศเอง ดังนั้น“แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” จึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงทุนของรัฐควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติกรอบการลงทุนแล้วกว่า 1.295 ล้านล้านบาท รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับอนุมัติกรอบการลงทุนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปี 2552-2555 กว่า 408,000 ล้านบาท ผ่านทางรัฐวิสาหกิจจำนวน 18 แห่ง รวม 59 โครงการ โดยในปี 2553 ได้รับอนุมัติกรอบการลงทุนแล้วกว่า 130,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงพลังงาน ได้แก่ โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟทั่วประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการจัดหาและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up