Staffบุคลากรกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

 

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 
นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน นิติกรชำนาญการ
นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน
นิติกรชำนาญการพิเศษนางสาวโชติรวี สว่างศรีสุทธิกุล

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนายสิริวัฒน์ บุญทัน
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวธัญญรัตน์  แก้วมณีชัย
นักจัดการงานทั่วไป