สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ


วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา : 12:12 น.

แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0803.2/ว.288 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563)

chevron up