สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ส่งเสริมการจ้างงานสาหรับผู้จบการศึกษาใหม่


วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา : 16:15 น.

ครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สาหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือให้ผู้จบการศึกษาใหม่มีงานทาและช่วยเหลือ สถานประกอบการให้ดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องลดปัญหาว่างงาน เป้าหมาย ๒๖๐,๐๐๐ คน ก.แรงงาน จ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือนร้อยละ ๕๐ ให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ตามอัตราเงินเดือนแยกตามวุฒิไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาท/เดือน/คน ระยะเวลา ๑๒ เดือนตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔ เงื่อนไขว่านายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคมและไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินร้อยละ ๑๕ ภาย ใน ๑ ปี รวมทั้ง ได้มีการจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน-ตกงาน ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

chevron up