สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว)


วันที่ 07 มีนาคม 2562 เวลา : 15:07 น.

chevron up