สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2562


วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา : 16:53 น.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP)ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 1/2562 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562)โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาและมีมติสรุปได้ดังนี้
1.พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 กำหนดให้ต้องมีการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อรองรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 และแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน เพื่อเป็นกรอบแนวนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความรอบคอบ และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน คณะกรรมการ PPP จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน เพื่อกลั่นกรองและเสนอความเห็นในเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ PPP พิจารณาต่อไป

2. คณะกรรมการ PPP ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเร่งดำเนินการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่องกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็น พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ PPP พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 ต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

chevron up