สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ด้วยกระทรวงการคลังและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด


วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา : 17:07 น.

ด้วยกระทรวงการคลังและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด ที่แต่ละฝ่ายถืออยู่ โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา และมีกำหนดการ จำหน่ายซองเพื่อยื่นข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับรู้การจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดการแข่งขัน ในการประมูลหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศบริษัท หินอ่อน จากัด เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป แบบยื่นข้อเสนอราคา ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทาง www.thaimarble.co.th

chevron up